C.V. de Klotsköp Van het Kasteel

Hoensbroek

PRIVACY STATEMENT C.V de Klotsköp C.V de Klotsköp van het Kasteel hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe CV De Klotsköp van het Kasteel met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).  


1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie C.V De Klotsköp van het Kasteel persoonsgegevens verwerkt: 

a. (potentiële) leden

b. bezoekers aan de Narrentempel van C.V de Klotsköp van het Kasteel  (Cafe Dormans)

c. bezoekers van www.klotskop.nl  

d. deelnemers aan bijeenkomsten en evenementen van C.V de Klotsköp van het Kasteel 

e. alle overige personen die met C.V de Klotsköp van het Kasteel contact opnemen of van wie C.V de Klotsköp van het Kasteel  persoonsgegevens verwerkt.   


2. Verwerking van persoonsgegevens 

C.V de Klotsköp van het Kasteel verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens

b. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van C.V de Klotsköp van het Kasteel zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt
 

3. Doeleinden verwerking  

C.V de Klotsköp van het Kasteel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en/of informatie waar een betrokkene zelf om heeft 

gevraagd 

b. het bijhouden van de lidmaatschapsduur van de individuele leden


 
4. Rechtsgrond 

C.V de Klotsköp van het Kasteel verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking

b. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.   


5. Persoonsgegevens delen met derden 

C.V de Klotsköp van het Kasteel deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 


6. Bewaren van gegevens

C.V de Klotsköp van het Kasteel bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.  C.V de Klotsköp van het Kasteel hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

a. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens 

b.bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot 

vernietiging zal worden overgegaan.  
 
7. Wijziging privacy statement 

C.V de Klotsköp van het Kasteel kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van C.V de Klotsköp van het Kasteel gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 
   
8. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht C.V de Klotsköp van het Kasteel  te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met C.V de Klotsköp van het Kasteel door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@klotskop.nl .   

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop  C.V de Klotsköp van het Kasteel persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met C.V de Klotsköp van het Kasteel door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@klotskop.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. 

Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Let op!!

Tijdens de Carnavalsactiviteiten kunnen er foto´s worden genomen voor mogelijke plaatsing op de website en social media t.b.v Carnavals vereniging C.V de Klotsköp van het Kasteel. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan gelieve dit te melden.